Myynti- ja toimitusehdot

Tältä sivulta löydät Orbis Oy:n ajankohtaiset myynti- ja toimitusehdot.

Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin Orbis Oy:n tuotteita ja varaosia koskeviin tarjouksiin ja tilauksiin.

Toimituskulut:

  • Minimitilausrajamme on 100€ (ALV 0%)
  • Alle 200€ tilauksista veloitamme 20€ pienlaskutuslisän (ALV 0%)
  • Worbis.fi-verkkokaupan toimitus- ja maksutavat>>

Yleiset ehdot

1. Soveltamisalue

Näitä myynti- ja toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan kaikkiin Orbis Oy:n (jäljempänä Orbis) tuotteita ja varaosia (jäljempänä Tuotteet) koskeviin tarjouksiin ja tilauksiin sekä tuotteiden kauppoihin, toimituksiin, huoltoon ja varaosapalveluun, ellei kirjallisesti toisin sovita.

2. Sopimuksen syntyminen

Elleivät Orbis ja Asiakas allekirjoita erillistä kirjallista sopimusta, osapuolten välinen sopimus syntyy Asiakkaan hyväksyessä Orbiksen tarjouksen tai Asiakkaan tehdessä tilauksen. Tarjous tai tilausvahvistus ja nämä Toimitusehdot, ellei asiakirjoista muuta ilmene, määräävät ainoina sovellettavina sopimusasiakirjoina syntyneen sopimuksen ehdot.
Tarjous on voimassa siinä mainitun ajan, ja ellei aikaa ole mainittu, on sen voimassaoloaika 30 päivää tarjouksen päiväyksestä.

3. Toimitusaika

Toimitusaika luetaan alkavaksi siitä allamainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin;
Yleisimmin:
a) sopimuksen syntymispäivä,
Tai:
b) viranomaisen lupaa edellyttävässä kaupassa Orbiksen saatua luvan tai kohdan 5 tarkoittamassa tapauksessa Orbiksen saatua tiedot Asiakkaan saamasta luvasta,
c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta,
d) Asiakkaan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta.

Mikäli Orbis  ei tule toimittamaan tilattuja tuotteita sovittuna aikana, tulee sen ilmoittaa asiasta Asiakkaalle välittömästi toimitusesteen ilmettyä. Asiakas ja Orbis sopivat tuolloin yhteisesti Tuotteille uuden toimitusajan. Ellei  erikseen ole  kirjallisesti toisin sovittu,  viivästyksen tai Tuotteiden toimittamatta jäämisen johdosta ei suoriteta viivästyssakkoa tai muuta korvausta.

4. Toimitusehto

Toimitusehto on sopimuksen voimaantulohetkellä voimassa olevien Incoterms 2020 -ehtojen mukainen ”Vapaasti Orbiksen varasto” (FCA).
Muut toimitusehdot ovat mahdollisia erikseen sovittaessa.

5. Mahdolliset vaadittavat viranomaisluvat

Asiakas on velvollinen hankkimaan sopimusvelvoitteidensa täyttämisen edellyttämät viranomaisluvat ja toimittamaan niitä koskevat tiedot Orbikselle

6. Maksuehto

Kauppahinta Orbikselle on suoritettava neljätoista  (14) vrk netto laskun päiväyksestä. Viivästyneelle maksusuoritukselle lasketaan viivästyskorkoa liike-elämässä yleisesti sovellettavan viivästyskorkoprosentin mukaisesti. Orbiksella on oikeus viivästyskoron lisäksi periä kohtuulliset perintäkulut. Orbis on oikeutettu laskuttamaan Asiakasta viimeistään sinä päivänä, jolloin Tuotteet on asetettu Asiakkaan käytettäväksi. Mikäli Tuotteiden vastaanotto Asiakkaasta johtuvasta syystä viivästyy,  on Orbiksella oikeus periä kohtuullinen korvaus Tuotteiden varastoinnista ja viiveen aiheuttamista muista kustannuksista.

Mikäli Asiakas viivästyy kauppahinnan tai sen osan tai muun maksuvelvoitteen suorittamisessa, Orbis on oikeutettu pidättäytymään kaikista toimituksista Asiakkaalle kunnes erääntyneet saatavat on korkoineen kokonaisuudessaan maksettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti, eikä Asiakkaalla ole oikeutta esittää Orbikselle mitään toimitusajan pidentymisestä johtuvia vaatimuksia tai peruuttaa tilausta.

7. Hinnat

Tuotteiden hinnat ovat Orbiksen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisia. Ellei Orbis kirjallisesti toisin ilmoita, kaikki hintatarjoukset/ilmoitukset ovat voimassa kolmekymmentä (30) päivää tarjouksen/ilmoituksen päiväyksestä.

Orbiksella on oikeus tarkistaa hinnaston mukaisia hintoja ottaen huomioon työvoimakustannuksissa, materiaaleissa, toimituskustannuksissa, valuuttakursseissa, veroissa ja muissa julkisoikeudellisissa maksuissa voimaantulleet muutokset. Tuotteen vakuutus, pakkaus- ja suojakustannukset veloitetaan erikseen Asiakkaalta

8. Verot ja julkisoikeudelliset maksut

Mahdolliset Tuotteisiin kohdistuvat verot ja/tai muut julkisoikeudelliset maksut lisätään hintoihin ja peritään Asiakkaalta.

9. Omistuksen pidätys

Tuotteet ovat Orbiksen omaisuutta kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.
Asiakas sitoutuu ilman Orbiksen etukäteistä kirjallista valtuutusta olemaan muuttamatta Tuotetta tai liittämättä sitä toisiin tuotteisiin, myymättä sitä tai luovuttamatta sitä vakuudeksi ennen kuin kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

Mikäli omistusoikeus Tuotteeseen ei ole siirtynyt Asiakkaalle, Asiakkaan tulee ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin Tuotteen suojaamiseksi, merkitsemiseksi Orbiksen omistusoikeutta osoittavin merkinnöin ja erottamiseksi Asiakkaan muista tuotteista.

10. Tuotteen tarkastus

Asiakkaan tulee tarkastaa tuote huolellisesti viivytyksettä  toimituksen tapahduttua. Tuote ja toimitus katsotaan hyväksytyiksi, ellei Orbis ole kahdeksan (8) päivän kuluessa toimituspäivästä tai siitä päivästä, jolloin toimituksen olisi sopimuksen mukaan tullut tapahtua toimituksen viivästyttyä Asiakkaasta johtuvasta syystä, vastaanottanut Asiakkaan yksilöityä kirjallista reklamaatiota, jossa on määritelty Tuotteen tai toimituksen virheellisyys.

11. Takuu

Orbis antaa valmistamilleen ja myymilleen Tuotteille kahdentoista (12) kuukauden takuun toimituspäivästä lukien. Takuu kattaa työstä ja materiaalista johtuvat viat. Mikäli takuuajan kuluessa osoittautuu,  että Tuotteessa on työstä tai materiaalista johtuva vika, Orbis sitoutuu korjaamaan tai harkintansa mukaan vaihtamaan viallisen Tuotteen tai sen osan veloituksetta pidentämättä alkuperäistä takuuaikaa. Mikäli viallisen osan korjaaminen tai vaihtaminen ei edellytä erityistä ammattitaitoa, täyttää Orbis takuuvelvoitteensa toimittamalla Asiakkaalle korjatun tai uuden osan, tai korvaamalla kohtuullisen kustannuksen, mikä osan korjaamisesta tai vaihdosta aiheutuu. Vialliset osat, jotka on vaihdettu tämän ehdon mukaisesti, jäävät Orbiksen omaisuudeksi.

Tämän takuun edellytyksenä on kuitenkin, että Orbikselle on toimitettu kirjallinen yksilöity  ilmoitus väitetystä viasta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vika tai puute havaittiin tai ilmeni.

Tämä takuu ei kuitenkaan koske tapauksia, joissa vika on aiheutunut
a) Asiakkaan toimesta suoritetusta väärästä asennuksesta  tai kokoonpanosta tai Tuotteen huollon laiminlyönnistä tai Orbiksen huolto-ohjeiden noudattamatta jättämisestä mukaan lukien tapaukset, joissa Tuotetta on korjattu tai se on asennettu, kokoonpantu tai muutoin huollettu sellaisten henkilöiden toimesta, joita Orbis ei ole tähän valtuuttanut  tai siihen on vaihdettu muita kuin Orbiksen valmistamia, toimittamia tai hyväksymiä osia;
b) Tuotteen väärinkäytöstä tai muusta sopimattomasta tai asiaankuulumattomasta käytöstä tai laiminlyönnistä  tai virheestä Tuotteen tai siihen kuuluvan varusteen varastoinnissa, säilyttämisessä tai käsittelyssä;
c) normaalista käytöstä aiheutuvasta kulumisesta tai onnettomuudesta;
d) Tuotteeseen ilman Orbiksen etukäteistä valtuutusta tehdystä muutoksista tai lisäyksistä;
e) muusta Asiakkaasta tai kolmannesta osapuolesta johtuvasta syystä.
Orbiksen tämän takuun mukainen vastuu ei koske vikoja, jotka aiheutuvat Asiakkaan toimittamista materiaaleista, suunnitelmista tai ohjeista.

Tämä takuu korvaa ja sulkee rajoituksetta pois kaikki muut nimenomaiset tai konkludenttiset ehdot, takuut ja vastuut samoin kuin kaikki muut Orbiksen ja sen edustajien velvoitteet ja vastuut,  jotka koskevat mitä tahansa Tuotteessa ilmenevää tai siitä suorasti tai epäsuorasti aiheutuvaa vikaa tai puutetta. Orbis ei takaa Tuotteen kaupallista käytettävyyttä tai sopivuutta käyttötarkoitukseen, johon Tuotetta ei ole tarkoitettu. Orbiksen vastuu ei koske välillisiä vahinkoja tai menetyksiä, eikä missään tapauksessa ylitä takuuvaateen kohteena olevan Tuotteen Orbiksen hinnaston mukaista hintaa.

12. Vaaranvastuu

Tuotteen vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle, kun Tuote on asetettu Asiakkaan käytettäväksi.

13. Immateriaalioikeudet

Kaikki Tuotteisiin liittyvät immateriaalioikeudet ovat Orbiksen omaisuutta.
Asiakas tunnustaa kaikki Orbiksen Tuotteisiin sekä Orbiksen Asiakkaalle toimittamiin asiakirjoihin liittyvät immateriaalioikeudet sisältäen, mutta kuitenkaan seuraavaan rajoittumatta: tietotaidon ja muut liikesalaisuudet, patentti-, hyödyllisyysmalli-, malli-, tavaramerkki-, toiminimi-, domain-nimi,-  ja tekijänoikeudet,  sekä niihin liittyvät keskeneräisistä rekisteröintihakemuksista ilmenevät oikeudet ja sitoutuu olemaan esittämättä ja olemaan avustamatta kolmatta puolta esittämään väitteitä niiden pätevyydestä. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Orbikselle viivytyksettä tietoonsa tulleet kolmansien osapuolten toimesta tapahtuvat Orbiksen immateriaalioikeuksien loukkaukset.

Asiakkaalla on oikeus käyttää immateriaalioikeuksia vain siinä laajuudessa, kuin Tuotteiden käyttäminen sen toimesta edellyttää.

Mikäli Orbiksen toimittama Tuote loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, Orbis valintansa mukaan joko huolehtii siitä, että Asiakkaalle myönnetään oikeus Tuotteen käyttämiseen, vaihtaa Tuotteen toiseen tai muuttaa Tuotetta siten, että se ei loukkaa ko. immateriaalioikeutta. Orbiksen vastuu tällä perusteella ei koskaan ylitä Asiakkaan kyseessä olevasta Tuotteesta Orbikselle maksamaa kokonaishintaa.

14. Luottamuksellisuus

Asiakas ei saa ilman Orbiksen etukäteistä kirjallista suostumusta paljastaa, siirtää, välittää tai muutoin saattaa kolmannen osapuolen tietoon millään tavalla tai missään muodossa Orbiksen Asiakkaalle toimittamia asiakirjoja tai niiden sisältöä tai mitään niihin liittyvää tietoutta, mikä mahdollistaisi niiden kopioimisen tai muun hyväksikäytön kolmannen osapuolen toimesta.

15. Ylivoimainen este

Orbis ei ole vastuussa viivästyksestä, mikä johtuu ylivoimaiseksi esteeksi luonnehdittavasta syystä (Force Majeure), johon se ei kohtuudella voi vaikuttaa, kuten työselkkaus, tulipalo, sota, tuonti- ja vientirajoitus, työvoiman, raaka-aineen, käyttövoiman, sekä tilanteet, jotka aiheutuvat laista, asetuksesta tai viranomaisten määräyksestä tai toimenpiteestä riippumatta siitä, vaikuttavatko mainitut syyt Orbiksen tai sen alihankkijoihin tai aliurakoitsijoihin.
Orbiksella on oikeus pidentää toimitusaikaa niin paljon, kuin ylivoimaisen esteen kesto ja toimituksen uudelleen käynnistäminen kohtuudella edellyttää.

16. Sopimuksen päättyminen

Mikäli Asiakas
a) rikkoo tämän tai minkä tahansa muun Orbiksen kanssa tekemänsä sopimuksen ehtoja, eikä korjaa rikettä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Orbiksen kirjallisesta huomautuksesta,

b) joutuu ulosmittauksen kohteeksi, voidaan arvioida maksukyvyttömäksi,tai hakeutuu tai haetaan konkurssiin, yrityssaneeraukseen tai selvitystilaan

Orbiksella on oikeus kirjallisella ilmoituksella ilman, että tämä vaikuttaisi mihinkään sen muihin oikeuksiin tai vaateisiin, keskeyttää tai välittömästi lopettaa tämän tai minkä tahansa toisen sopimuksen täyttäminen, jolloin Orbis on oikeutettu  saamaan maksun jo toimitetuista Tuotteista ja tehdystä työstä kyseessä olevan sopimuksen hintatason mukaisesti tai kohtuullisella tavalla sopimushinnan perusteella lasketun korvauksen. Orbiksella on oikeus myös saada korvaus kärsimästään menetyksestä ja vahingosta tämän ehdon tarkoittamissa tapauksissa.

17. Välimiesmenettely

Kaikki tästä sopimuksesta aiheutuvat Orbiksen ja Asiakkaan väliset erimielisyydet, joita ei voida ratkaista neuvotteluteitse, ratkaistaan yhden välimiehen välimiesmenettelyssä. Välitystuomio on lopullinen ja osapuolia sitova.

Orbiksella on kuitenkin aina oikeus saattaa kauppahintasaatavaa koskeva vaatimus kotipaikkansa alioikeuden ratkaistavaksi.

18. Sovellettava laki

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Vantaalla 7.12.2022

Jani Linna-Aro
Toimitusjohtaja